Guanghua - Kellogg

Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
Peking University, 5 Yiheyuan Road,
Guanghua School of Management, Guanghua Bldg. No. 2
Beijing, China 100871
Phone: (86 10) 6274 7151
Fax: (86 10) 6275 0424