Request a Brochure

  Guanghua - Kellogg

  Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
  Peking University, 5 Yiheyuan Road,
  Guanghua School of Management, Guanghua Bldg. No. 2
  Beijing, China 100871
  Phone: (86 10) 6274 7151
  Fax: (86 10) 6275 0424