Guanghua - Kellogg

  Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
  Guanghua Bldg. No. 2, Guanghua School of Management
  Peking University, 5 Yiheyuan Road
  Beijing, 100871 China
  Tel.: (8610) 6274 7151/7158
  Fax: (8610) 6275 0424
  E-mail: gkemba@gsm.pku.edu.cn