Contact

  Contact

  Contact

  Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
  Peking University, 5 Yiheyuan Road,
  Guanghua School of Management, Guanghua Bldg. No. 2
  Beijing, China 100871

  Phone: (86 10) 6274 7158
  Fax: (86 10) 6275 0424

  Email: gkemba@gsm.pku.edu.cn

  Guanghua - Kellogg

  Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
  Guanghua Bldg. No. 2, Guanghua School of Management
  Peking University, 5 Yiheyuan Road
  Beijing, 100871 China
  Tel.: (8610) 6274 7151/7158
  Fax: (8610) 6275 0424
  E-mail: gkemba@gsm.pku.edu.cn